Skoleundervisning

El-Tilsynet AS tilbyr og gjennomfører undervisning i barne- og ungdomsskolen

DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) har pålagt DLE-ene i de enkelte nettselskapene å tilby og gjennomføre denne formen for forebyggende undervisning.
Vi utfører årlig undervisning for 400 – 500 klasser.

Det lokale eltilsyn (DLE) ved nettselskapene skal derfor tilby gratis undervisning om elsikkerhet til skoler, lærlinger, fremmedspråklige, hjemmetjenesten og andre lag/foreninger. Formålet med undervisningstilbudet er å heve kunnskapen om trygg og sikker bruk av elektrisk energi.

El-Tilsynet AS tilbyr gratis undervisning på vegne av DLE ved flere ulike nettselskap.

Rundt halvparten av alle boligbranner i Norge har en elektrisk årsak.
For å redusere antall slike branner er det viktig med kunnskap om elsikkerhet.

Hvem kan få slik undervisning?

Det er viktig at gode holdninger og kunnskap om elsikkerhet formidles til barn allerede fra barneskolealder. I dagens samfunn får barna tidlig erfaring med bruk av elektriske apparater, og det er derfor viktig med kunnskap om hvilke farer elektrisitet representerer – og hvordan man kan unngå at farer oppstår. Erfaring viser også at barna er gode ambassadører for å ivareta elsikkerheten i hjemmet.

Videregående skole

Alle klasser i elektrofaget ved videregående skoler kan få en time tilpasset undervisning. Ungdommer er i seg selv en viktig målgruppe, som snart skal ivareta elsikkerheten i egen bolig. Spesielt viktig er det å møte elevene i elektrofagene, som gjennom sitt yrke må ivareta både sin egen sikkerhet og sørge for at det arbeidet de utfører holder et forventet kvalitetsnivå slik at elsikkerheten blir ivaretatt i nye elektriske anlegg og produkter.

Lærlinger

Lærlinger har over tid vært overrepresentert på statistikken over de som utsettes for elulykker. Det er derfor viktig med holdningsskapende arbeid relatert til HMS. Videre er det viktig å bygge oppunder yrkesstoltheten og bevisstgjøre hvilke ansvar lærlingene vil inneha som fremtidige fagarbeidere.

Innvandrere og fremmedspråklige er en risikogruppe nå det gjelder hvem som skades og omkommer i brann.  Minoritetsgrupper kan ofte ha behov for spesiell informasjon om elektrisitet og bruk av åpen ild og faremomenter om brann- og berøringsfare. Undervisningen er tilrettelagt for målgruppen, men foregår på norsk. Det forutsettes derfor at de som deltar har et minimum av norsk språkkunnskap.

Andre lag, foreninger, institusjoner el.

Generell informasjon om elsikkerhet er viktig for alle i samfunnet. Vi stiller derfor gjerne opp med undervisning eller informasjonsmøter hos de som måtte være interessert. Dette kan være hos ulike lag, foreninger, institusjoner el. Eksempelvis innen landbruk, borettslag, eldre, idrettslag, studenter mm.

Les mer om DLE på elsikkerhetsportalen.no >>

Ønsker dere skoleundervisning?

Vi kommer gjerne på besøk og lærer opp i forebyggende elsikkerhet.
Ta kontakt med vårt kontor.