Om El-Tilsynet AS

Vi tilbyr og utfører myndighetspålagte elsikkerhetstilsyn i henhold til instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
– for alle nettselskap.

Vi bidrar til å utvikle, planlegge og å utføre eltilsynsoppgaver av høy kvalitet til rett tid og kostnad som i samarbeid med våre kunder bidrar til å forsterke deres omdømme.

Vår målsetning

El-Tilsynet AS skal til enhver tid være et ledende kompetansesenter i Norge innenfor elsikkerhetstjenester med fundament i tillit, kompetanse og nøytralitet.

El-Tilsynet AS skal sørge for at bedriften driftes i samsvar med til enhver tid lovbestemte krav.
Vår kompetanse og tillit i markedet muliggjør utvikling av tjenester av høy kvalitet som bidrar til at våre
oppdragsgivere og deres kunder tilfredsstiller myndighetskrav samt sikrer og øker sine verdier.

KVALITET-, ARBEIDSMILJØ- og YTRE MILJØPOLICY

El-Tilsynet AS
(Sist revidert september 2023)

Gjennom systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid med fokus på kvalitet skal El-Tilsynet AS bidra til:

FOR VÅRE OPPDRAGSGIVERE

 • Eksterne krav fra oppdragsgiver og myndigheter er til for å oppfylles og vi ser på lovgivning som
  minimumskrav.
 • Vårt systematiske forbedringsarbeid gjøres i samarbeid med oppdragsgiver og benyttes som et
  verktøy for å utvikle mest mulig effektive prosesser hos både oppdragsgiver og internt i eget
  selskap.
 • Gjennom vårt arbeid bidrar vi til å bygge opp og styrke omdømmet til våre oppdragsgivere.
 • Gjennom vårt fokus på HMS sikrer vi at leveransen blir gjennomført på en måte som ivaretar
  fremdriftsplan med fast bemanning som er kjent for våre oppdragsgivere.
 • Gjennom miljøbevissthet i vårt arbeid, bestreber vi til enhver tid å redusere miljøbelastningene på
  samfunnet.

FOR KUNDER AV VÅRE OPPDRAGSGIVERE

 • Vi bidrar til økt elsikkerhet og kompetanse om dette for kunden i deres bruk og vedlikehold av eget
  elektrisk anlegg og utstyr.
 • Vi opptrer med samme høye grad av profesjonalitet og integritet – uavhengig av kundens situasjon.
 • Vårt arbeid skal oppleves positivt, trygt og lærende for kunden i tilsynssituasjonen.
 • Vårt arbeid skal bære preg av høy grad av miljøfokus i møte med kundene.
 • Vårt arbeid skal bære preg av høy grad av HMS i møte med kundene.
 • Gjennom vårt HMS-arbeid vil det bidra til å hindre mulig driftsstans som følge av uheldige
  hendelser.

FOR VÅRE ANSATTE

 • Våre ansatte er vår viktigste ressurs og alle skal trygt hjem etter endt arbeidsdag.
 • El-Tilsynet vil jobbe for å skape en god og trygg arbeidsplass og bidra til at alle ansatte alltid tenker
  miljø og sikkerhet i utførelsen av sine oppgaver. Det tilrettelegges for, og de ansatte involveres i,
  tiltak for å iverksette miljøtiltak i driften.
 • Ansatte i El-Tilsynet er nøytrale, habile elektrofolk med høy kompetanse og erfaring.
 • Selskapet legger til rette for at alle ansatte får videreutvikle sin kompetanse og personlige
  egenskaper.
 • Selskapet ønsker å forebygge skader og ulykker ved å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø / HMS preget av høy sikkerhet, lavt sykefravær og deling av kompetanse og erfaring.
 • El-Tilsynets verdier sier oss noe om hvilken personlighet og egenskaper vi ønsker at våre medarbeidere skal kjennetegnes ved i sin atferd, holdninger og kommunikasjon. Det er et felles ansvar for ledelse og medarbeidere å bidra til utvikling av en bedriftskultur med basis i vårt verdigrunnlag.
 • El-Tilsynet ønsker et arbeidsmiljø med stor takhøyde, uformell tone og et miljø med humør, glede og glimt i øyet. Vi skal arbeide for å skape gode samarbeidsforhold og vi skal vise omtanke og respekt for hverandre.
 • Det skal regelmessig gjennomføres medarbeiderundersøkelser der målet er å avdekke medarbeidertilfredshet og opplevelse av arbeidsmiljøet. Det forventes også at det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler der arbeidsmiljø er en naturlig del av samtalen.
 • For å ivareta et godt arbeidsmiljø, involveres og konfereres de ansatte fortløpende i
  beslutningsprosesser for arbeidsmiljøprestasjoner og foreslåtte endringer.

STYRING OG OPPFØLGING

 • Det er ledelsens ansvar å sikre at kvalitet-, arbeidsmiljø- og ytre miljø policyen etterleves.
 • Alle ansatte skal delta og konfereres ved endring i arbeidsmiljørelaterte prosesser.
 • Selskapet motiverer alle ansatte og andre involverte til å gi tilbakemeldinger på vårt arbeid, og
  benytter disse aktivt i arbeidet med kontinuerlige og systematiske forbedringer for å hindre at avvik
  oppstår og lukke dem når de avdekkes.
 • Det oppfordres til tilbakemeldinger, for kontinuerlig å kunne forbedre arbeidsmiljø- og ytre
  miljøprestasjonene i El-Tilsynet.
 • Rapportering av kvalitetsmål, arbeidsmiljømål, ytre miljømål, avvik og arbeid med kontinuerlig
  forbedring rapporteres jevnlig til styret for oppfølging av definerte innspill og oppgaver.

Vår eier Å energi

VÅR EIER

Sammen om en fornybar fremtid

Å Energi sitt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren fornybar energi, sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden til våre kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig.

Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen. Å Energi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud, på Hadeland og Agder. Vi skal ha en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og vil vokse videre gjennom utvikling av egen virksomhet.

Å Energi er det ledende kraftkonsernet i Norge med virksomhet i hele verdikjeden.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi

Våre ansatte

Tom Maurstad

Daglig leder – faglig ansvarlig

tom.m@eltilsynet.no
Tlf: 416 24 758

Bente Haukedalen

Sekretær

bente@eltilsynet.no
Tlf: 480 26 866

Joachim Kristiansen

Elsikkerhetsingeniør

joachim@eltilsynet.no
Tlf: 990 27 999

Arild Haukedalen

Elsikkerhetsingeniør

arild@eltilsynet.no
Tlf: 907 21 357

Lars-Vegard Tangberg

Elsikkerhetsingeniør

lars@eltilsynet.no
Tlf: 952 08 875

Mads Theil

Elsikkerhetsingeniør

mads@eltilsynet.no
Tlf: 921 41 092

Jan Tormod Brække

Elsikkerhetsingeniør

jan@eltilsynet.no
Tlf: 950 30 710

Tommy Bø

Elsikkerhetsingeniør

tommy@eltilsynet.no
Tlf: 936 85 500

Rune Jacobsen

Elsikkerhetsingeniør

runej@eltilsynet.no
Tlf: 901 30 597

Kenneth Daland

Elsikkerhetsingeniør

kenneth@eltilsynet.no
Tlf: 975 40 442

Jan Terje Lindtveit

Elsikkerhetsingeniør

jan.terje@eltilsynet.no
Tlf: 908 89 710

Stian Pedersen

Elsikkerhetsingeniør

stian.p@eltilsynet.no
Tlf: 941 76 918

Jon Engesland

Elsikkerhetsingeniør

jon@eltilsynet.no
Tlf: 479 17 420

Eirik Aarup

Elsikkerhetsingeniør

eirik.a@eltilsynet.no
Tlf: 915 39 583

Rafael Santana

Elsikkerhetsingeniør

rafael@eltilsynet.no
Tlf: 476 32 201

Fred-Mikal Meland Karlsen

Elsikkerhetsingeniør

fred-mikal@eltilsynet.no
Tlf: 901 80 517

Niclas Ligner

Elsikkerhetsingeniør

niclas@eltilsynet.no
Tlf: 905 89 296

Egil Berntsen

Elsikkerhetsingeniør

egil@eltilsynet.no,
Tlf: 475 15 751

Børge Rosèn

Elsikkerhetsingeniør

boerge@eltilsynet.no
Tlf: 909 43 719

Sverre Skaga

Elsikkerhetsingeniør

sverre@eltilsynet.no
Tlf: 905 95 968

Tor Ivar Skaue

Elsikkerhetsingeniør

tor.ivar@eltilsynet.no
Tlf: 482 55 098

Romy Pettersen

Elsikkerhetsingeniør

romy@eltilsynet.no
Tlf: 90 417 993